Projekt – Dodávka venkovních bud pro telata

Projekt: Dodávka venkovních bud pro telata

Společnost MESPOL Medlov, a.s. požádala v roce 2021 prostřednictvím Místní akční skupiny Uničovsko, o.p.s. o podporu projektu „Dodávka venkovních bud pro telata“.

Venkovní boudy pro telata v počtu 15 ks jsou umístěny na farmě živočišného střediska v Medlově.

Tento projekt je realizován v rámci programu „Program rozvoje venkova“,

Podopatření 19.2

opatření 19

Operace 19.2.1 „Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje“

MAS Uničovsko, o.p.s. – výzva č. 6

Číslo Fiche: 1 „Podpora zemědělského podnikání (investice do hmotného majetku)“

Cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD  MAS Uničovsko

Registrační číslo žádosti: 21/006/19210/671/114/000862/001